Filter - Kính lọc

 • •Siêu mỏng (5.32mm) •ND4 Có thể giảm được cường độ ánh sáng tiếp xúc đến mức 4 (ND4 có thể giảm tới 25% ) •ND8 có thể giảm được cường độ ánh sáng đến mức 8 ( có thể giảm tới 12.5% đối với ánh sáng có bước sóng từ 420-680nm) Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca ND8 67mm
  Filter Athabasca ND8 67mm Athabasca
  600.000đ
  Filter Athabasca ND8 67mm
 • •Siêu mỏng (5.32mm) •ND4 Có thể giảm được cường độ ánh sáng tiếp xúc đến mức 4 (ND4 có thể giảm tới 25% ) •ND8 có thể giảm được cường độ ánh sáng đến mức 8 ( có thể giảm tới 12.5% đối với ánh sáng có bước sóng từ 420-680nm) Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca ND8 72mm
  Filter Athabasca ND8 72mm Athabasca
  700.000đ
  Filter Athabasca ND8 72mm
 • Siêu mỏng (5.32mm) •ND4 Có thể giảm được cường độ ánh sáng tiếp xúc đến mức 4 (ND4 có thể giảm tới 25% ) •ND8 có thể giảm được cường độ ánh sáng đến mức 8 ( có thể giảm tới 12.5% đối với ánh sáng có bước sóng từ 420-680nm) Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca ND8 77mm
  Filter Athabasca ND8 77mm Athabasca
  800.000đ
  Filter Athabasca ND8 77mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Average Transmission 99.9% •Greater Color and Tonal Saturation •Superior Flatness of Glass Enhanced Output Sharp Images •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca (W) CPL 77mm
  Filter Athabasca (W) CPL 77mm Athabasca
  900.000đ
  Filter Athabasca (W) CPL 77mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Average Transmission 99.9% •Greater Color and Tonal Saturation •Superior Flatness of Glass Enhanced Output Sharp Images •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca (W) CPL 72mm
  Filter Athabasca (W) CPL 72mm Athabasca
  850.000đ
  Filter Athabasca (W) CPL 72mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Average Transmission 99.9% •Greater Color and Tonal Saturation •Superior Flatness of Glass Enhanced Output Sharp Images •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca (W) CPL 67mm
  Filter Athabasca (W) CPL 67mm Athabasca
  750.000đ
  Filter Athabasca (W) CPL 67mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Average Transmission 99.9% •Greater Color and Tonal Saturation •Superior Flatness of Glass Enhanced Output Sharp Images •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca (W) CPL 62mm
  Filter Athabasca (W) CPL 62mm Athabasca
  650.000đ
  Filter Athabasca (W) CPL 62mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Average Transmission 99.9% •Greater Color and Tonal Saturation •Superior Flatness of Glass Enhanced Output Sharp Images •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca (W) CPL 58mm
  Filter Athabasca (W) CPL 58mm Athabasca
  550.000đ
  Filter Athabasca (W) CPL 58mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Average Transmission 99.9% •Greater Color and Tonal Saturation •Superior Flatness of Glass Enhanced Output Sharp Images •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca (W) CPL 52mm
  Filter Athabasca (W) CPL 52mm Athabasca
  500.000đ
  Filter Athabasca (W) CPL 52mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Greater Color and Tonal Saturation •Both Surface Layers Multi-Coating Glass •Coating Provides Scratch-Resistant, Water and Oil Repelling •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MC-CPL 52mm
  Filter Athabasca WP MC-CPL 52mm Athabasca
  500.000đ
  Filter Athabasca WP MC-CPL 52mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Greater Color and Tonal Saturation •Both Surface Layers Multi-Coating Glass •Coating Provides Scratch-Resistant, Water and Oil Repelling •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MC-CPL 58mm
  Filter Athabasca WP MC-CPL 58mm Athabasca
  550.000đ
  Filter Athabasca WP MC-CPL 58mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Greater Color and Tonal Saturation •Both Surface Layers Multi-Coating Glass •Coating Provides Scratch-Resistant, Water and Oil Repelling •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MC-CPL 62mm
  Filter Athabasca WP MC-CPL 62mm Athabasca
  650.000đ
  Filter Athabasca WP MC-CPL 62mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Greater Color and Tonal Saturation •Both Surface Layers Multi-Coating Glass •Coating Provides Scratch-Resistant, Water and Oil Repelling •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MC-CPL 67mm
  Filter Athabasca WP MC-CPL 67mm Athabasca
  750.000đ
  Filter Athabasca WP MC-CPL 67mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Greater Color and Tonal Saturation •Both Surface Layers Multi-Coating Glass •Coating Provides Scratch-Resistant, Water and Oil Repelling •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MC-CPL 72mm
  Filter Athabasca WP MC-CPL 72mm Athabasca
  850.000đ
  Filter Athabasca WP MC-CPL 72mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Greater Color and Tonal Saturation •Both Surface Layers Multi-Coating Glass •Coating Provides Scratch-Resistant, Water and Oil Repelling •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MC-CPL 77mm
  Filter Athabasca WP MC-CPL 77mm Athabasca
  900.000đ
  Filter Athabasca WP MC-CPL 77mm
 • •Ultrathin Ring (5.32mm) •High Quality Optically Flat Glass •Greater Color and Tonal Saturation •Both Surface Layers Multi-Coating Glass •Coating Provides Scratch-Resistant, Water and Oil Repelling •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MC-CPL 82mm
  Filter Athabasca WP MC-CPL 82mm Athabasca
  1.350.000đ
  Filter Athabasca WP MC-CPL 82mm
 • •Ultrathin Ring (3.17mm) •Protects Front Lens Element from Damage •High Quality Optically Flat Glass •Both surface Layers Multi-Coating Glass •Average Transmission 99.9% •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MCUV 82mm
  Filter Athabasca WP MCUV 82mm Athabasca
  650.000đ
  Filter Athabasca WP MCUV 82mm
 • •Ultrathin Ring (3.17mm) •Protects Front Lens Element from Damage •High Quality Optically Flat Glass •Both surface Layers Multi-Coating Glass •Average Transmission 99.9% •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MCUV 77mm
  Filter Athabasca WP MCUV 77mm Athabasca
  550.000đ
  Filter Athabasca WP MCUV 77mm
 • •Ultrathin Ring (3.17mm) •Protects Front Lens Element from Damage •High Quality Optically Flat Glass •Both surface Layers Multi-Coating Glass •Average Transmission 99.9% •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MCUV 72mm
  Filter Athabasca WP MCUV 72mm Athabasca
  450.000đ
  Filter Athabasca WP MCUV 72mm
 • •Ultrathin Ring (3.17mm) •Protects Front Lens Element from Damage •High Quality Optically Flat Glass •Both surface Layers Multi-Coating Glass •Average Transmission 99.9% •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MCUV 67mm
  Filter Athabasca WP MCUV 67mm Athabasca
  400.000đ
  Filter Athabasca WP MCUV 67mm
 • •Ultrathin Ring (3.17mm) •Protects Front Lens Element from Damage •High Quality Optically Flat Glass •Both surface Layers Multi-Coating Glass •Average Transmission 99.9% •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MCUV 62mm
  Filter Athabasca WP MCUV 62mm Athabasca
  350.000đ
  Filter Athabasca WP MCUV 62mm
 • •Ultrathin Ring (3.17mm) •Protects Front Lens Element from Damage •High Quality Optically Flat Glass •Both surface Layers Multi-Coating Glass •Average Transmission 99.9% •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MCUV 58mm
  Filter Athabasca WP MCUV 58mm Athabasca
  300.000đ
  Filter Athabasca WP MCUV 58mm
 • •Ultrathin Ring (3.17mm) •Protects Front Lens Element from Damage •High Quality Optically Flat Glass •Both surface Layers Multi-Coating Glass •Average Transmission 99.9% •Rugged Black Aluminum Alloy Filter Ring •Notch-free Revolving Fixation Assembling Rohs Certificate Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại MAYANHVN
  Xuất xứ: Filter Athabasca WP MCUV 52mm
  Filter Athabasca WP MCUV 52mm Athabasca
  300.000đ
  Filter Athabasca WP MCUV 52mm
 • Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter Star 8 77mm
  Filter Star 8 77mm
  500.000đ
  Filter Star 8 77mm
 • Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter Star 6 77mm
  Filter Star 6 77mm
  500.000đ
  Filter Star 6 77mm
 • Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter Star 4 77mm
  Filter Star 4 77mm
  500.000đ
  Filter Star 4 77mm
 • Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter Star 8 72mm
  Filter Star 8 72mm
  450.000đ
  Filter Star 8 72mm
 • Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter Star 6 72mm
  Filter Star 6 72mm
  450.000đ
  Filter Star 6 72mm

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm
Hỗ Trợ qua Facebook